офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Громадсько-політичне життя  / Громадська рада  / Положення про Громадську раду

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Громадської ради

при виконавчому комітеті

Білоцерківської міської ради

протокол №4 від 11 травня 2011 року

 

«ПОГОДЖЕНО»

Керуючий справами

виконавчого комітету

Білоцерківської міської ради

Н.І.Дудко

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при виконавчому комітеті

Білоцерківської  міської ради

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (далі - Громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю міста, врахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про Громадську раду ухвалюється на засіданні Громадської ради та погоджується з виконавчим комітетом Білоцерківської  міської ради.

ІІ. Повноваження та основні завдання громадської ради

2.1.  Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;

- здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради;

- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Білоцерківської  міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування.

2.2.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає виконавчому комітету Білоцерківської міської ради (далі - виконавчий комітет) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає виконавчому комітету обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості;

- інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;

- збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку міста;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3.Громадська рада має право:

- утворювати постійні комісії, президію (входять голова, заступники голови, секретар громадської  ради, голови постійних комісій)  та тимчасові робочі органи (експертні групи);

- залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

- отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи  Білоцерківської міської ради.

ІІІ. Членство у раді, права та обов'язки членів ради

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих у м. Біла Церква відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом  голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та делеговані громадськими організаціями. До складу Громадської ради може бути обрано по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.3. Кількісний склад Громадської ради змінюється за рішенням ради. Строк повноважень складу Громадської ради - два  роки.

3.4. Для формування складу Громадської ради не пізніше, ніж за 60 календарних днів  до  закінчення  повноважень  діючої Громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які є членами діючої Громадської ради та виконавчого комітету.

3.5. Не пізніше, ніж за 30 календарних  днів  до  проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов'язковому порядку оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи  прізвище,  ім'я, електронну адресу  та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються: 

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту
громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом останніх двох років.

3.7. За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів
приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих
заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів,
кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби
уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   орган повідомляє  на  своєму  офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської  ради, що діяла  при органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів,  відомості про склад  Громадської ради  орган  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Виконавчий комітет затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

3.9. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичного, без поважних причин порушення членом Громадської ради обов'язків, визначених п.3.11 (більше ніж 2 рази);

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у Громадській раді приймається на її  засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало більшість від кількісного складу Громадської ради.

3.10. Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які подали від своїх інститутів громадянського суспільства відповідні документи і не пройшли у склад Громадської ради за результатами рейтингового голосування на установчих зборах.

У раз відсутності таких кандидатур у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті органу самоврядування оголошуються строки подання документів від інших інститутів громадянського суспільства та проведення засідання Громадської ради з метою поповнення її кількісного складу.  Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється також шляхом рейтингового голосування за кандидатури, від інститутів громадянського суспільства, що добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі і  вчасно подали відповідні документи.

3.11. Члени Громадської ради зобов'язані:

- бути присутніми на засіданнях Громадської ради;

- брати участь у роботі постійних комісій Громадської ради;

- у своїй діяльності дотримуватись даного Положення та Регламенту діяльності Громадської ради при його затвердженні;

- об'єктивно та неупереджено доводити рішення Громадської ради до інституту громадянського суспільства, що делегував його до ради, до громадськості регіону та до засобів масової інформації;

- сприяти реалізації рішень Громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.

3.12. Члени Громадської ради мають право:

- бути членами постійних комісій Громадської ради та бути обраними до керівних органів ради ;

- представляти на засіданні Громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради а також громадськості регіону;

- за дорученням голови Громадської ради або керівника постійної комісії представляти інтереси та рішення Громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій Громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом.

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

IV. Керівні органи Громадської ради

4.1.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-  підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 3.9. цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків голови, передбачених цим Положенням.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

За переобрання голови повинно проголосувати більшість членів Громадської ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

4.2. Голова Громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції  визначається Громадською радою.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує один із заступників або один із голів постійних комісій призначений за рішенням голови у письмовій формі.

4.3. Громадська рада має секретаря, який обирається  рейтинговим голосуванням.

Секретар Громадської ради:

- організовує засідання Громадської ради;

- узгоджує з головою ради та його заступниками порядок денний;

- повідомляє членів Громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;

-  виконує доручення голови та його заступників щодо організації діяльності Громадської ради;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Громадської ради.

4.4. Громадська рада при потребі може утворювати інші робочі органи склад та діяльність яких визначаються Регламентом діяльності Громадської ради на звітний період.

V. Організація  роботи ради

5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, як правило, на рік.

Для більш ретельної організації роботи  робочих органів Громадської ради приймається Регламент Громадської ради, регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

5.2.  Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.3. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж, у п'ятиденний  строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Білоцерківської  міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

5.4. Громадська рада інформує виконавчий комітет та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеному розділі "Громадська рада" на офіційному веб-сайті  Білоцерківської  міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

5.5. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет.

5.6. Громадська рада має логотип  та бланк із своїм найменуванням.

 

 

ДОДАТОК

до Положення про громадську

раду при виконавчому

комітеті Білоцерківської

міської ради

 

ПЕРЕЛІК

постійних комісій  Громадської ради при  виконавчому

 комітеті  Білоцерківської міської ради

 

  1. Комісія з питань захисту і свобод  громадянина, правової експертизи та сприяння боротьбі з корупцією надання правової допомоги громадянам, що звертаються до громадської приймальні

 

  2. Комісія з питань економічного планування, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу, підприємництва, інвестицій та зовнішніх зв`язків.

 

  3. Комісія з питань соціального захисту, контролю за використанням комунального майна, продажу та оренди землі , благоустрою, транспорту, зв'язку,  послуг  населенню міста.

 

  4. Комісія з питань контролю за ефективністю виконання  міських програм та рішень місцевої влади, які стосуються ветеранського руху та проблем чорнобильської катастрофи.

 

  5. Комісія з питань  стратегічного розвитку міста, інформатизації та діяльності  ЗМІ, взаємодії з громадською радою при Київській обласній державній адміністрації.

 

  6. Комісія по роботі з пропозиціями та зверненнями громадян, благодійної діяльності.

 

  7. Комісія з питань культури, туризму, духовності та охорони історичного середовища.

 

  8. Комісія з питань  охорони здоров`я та   довкілля.

 

  9. Комісія з питань науки, освіти, спорту, справ сім`ї і молоді.

 

 

 

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"