офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Громадсько-політичне життя  / Ради громадськості мікрорайонів

Б І Л О Ц Е Р К І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

К И Ї В С Ь КО Ї  О Б Л А С Т І  

В И К ОН А В Ч И Й  К О М І ТЕ Т 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2008р № 299

м.Біла Церква

Про створення рад громадськості у мікрорайонах міста

Відповідно до ст.9 регламенту роботи виконавчого комітету білоцерківської міської ради, для покращення організації роботи виконавчого комітету з громадськістю міста, створення умов для участі у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України та зважаючи, що у виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради впроваджуються інноваційні зміни, спрямовані на покращення його діяльності, розвиток місцевого самоврядування у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006. № 614 «Про затвердження програми впровадження системи управління якістю ІSO 9001:2000 в органах виконавчої влади», рішення 5 сесії Білоцерківської міської ради 5 скликання від 26.10.2006р №156 та розпорядження міського голови від 05.02.2008р. № 16Р, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити склад рад громадськості мікрорайонів: Гайок, Піонерська, ДНС, Вокзальна, Центр, Залізничне селище (згідно додатків).

2. Затвердити Положення про раду громадськості.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на помічника міського голови Троценко Р.В.

Міський голова                                                                                                                В.П.Савчук

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 08 липня 2008 р. № 299

ПОЛОЖЕННЯ

про раду громадськості у мікрорайонах м. Біла Церква

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Рада громадськості створюється для задоволення потреб жителів відповідного мікрорайону та діє у відповідності до Конституції і законів України, зокрема, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Білоцерківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, та цього Положення.

1.2 Рада Громадськості мікрорайону знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул.__________________, будинок №______.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ

2.1 Основними завданнями Ради Громадськості мікрорайону є:

-підготовка висновків, рекомендацій і пропозицій для виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій; -задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

-участь у реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ МІКРОРАЙОНУ

3.1. Рада Громадськості мікрорайону має право:

- представляти інтереси жителів мікрорайону у міській раді та її виконавчому комітеті;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, рішень Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевим референдумом;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів міського бюджету;

- отримувати необхідну інформацію для роботи від структурних підрозділів виконавчого комітету;

- запрошувати на засідання керівних працівників підприємств, установ, організацій,

- залучати до підготовки та розгляду питань рецензетів, інших фахівців на громадських засадах;

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

- вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності комітету мікрорайону,

- інформувати громадян про діяльність Ради Громадськості мікрорайону, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ МІКРОРАЙОНУ

4.1 Рада Громадськості мікрорайону створюється на строк до 2011року

4.2 За рішенням Виконавчого комітету строк повноважень Ради Громадськості мікрорайону може бути скорочено або продовжено.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ МІКРОРАЙОНУ

5.1. Рада Громадськості мікрорайону складається в кількості 7-15 осіб. 

5.2 Основною формою діяльності Ради Громадськості мікрорайону є засідання. Засідання скликаються в разі необхідності але не менше 1 разу на квартал.

5.3 Засідання Ради Громадськості мікрорайону є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини складу ради громадськості мікрорайону, згідно списків.

5.4 Рішення Ради Громадськості мікрорайону направляються до виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій і є підставою для прийняття до розгляду вказаними суб’єктами рішень у відповідних галузях.

5.5 Рішення Ради Громадськості мікрорайону вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини його загального складу.

5.6 Рішення Ради Громадськості мікрорайону, що невідповідають чинному законодавству або прийняті з питань,не віднесених до його повноважень, зупиняються міським головою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

5.7 Виконавчий комітет є вищим органом Ради Громадськості, затверджує склад та має право його змінювати.

5.8 Голова ради громадськості

- підписує рішення та інші документи Ради Громадськості мікрорайону;

- організовує роботу Ради Громадськості мікрорайону;

- скликає засідання Ради Громадськості та головує на них;

- організує виконання рішень комітету мікрорайону;

- представляє Раду Громадськості мікрорайону у відносинах з міською радою, міським головою, виконавчим комітетом, мешканцями мікрорайону, іншими фізичними та юридичними особами;

- веде прийом громадян;

- узагальнює скарги, звернення та пропозиції громадян, передає узагальнені дані на розгляд Ради Громадськості мікрорайону, міської ради, міського голови, виконкому міської ради;

- виконує інші повноваження.

5.9 У випадку відсутності голови ради громадськості, або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник або секретар.

5.10 Секретар Ради Громадськості мікрорайону:

- організовує підготовку засідань Ради Громадськості мікрорайону;

- забезпечує ведення діловодства, веде протоколи засідань та зберігає їх;

- забезпечує доведення до відповідних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб рішень Ради Громадськості мікрорайону;

- виконує інші повноваження.

5.11 Виконавчий комітет сприяє встановленню тісних зв’язків Ради Громадськості мікрорайону з депутатами, вуличними та будинковими комітетами (в разі їх створення), дільничними інспекторами міліції, організовує огляди-конкурси між іншими мікрорайонами, вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи.

6. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ МІКРОРАЙОНУ

6.1 Фінансовою підставою діяльності Ради Громадськості мікрорайону можуть бути:

- кошти місцевого бюджету, надані Раді Громадськості мікрорайону міською радою для здійснення наданих повноважень;

- добровільні внески фізичних та юридичних осіб; - інші надходження не заборонені законодавством.

6.2 Матеріальні цінності, у разі передачі їх Раді Громадськості мікрорайону фізичними та юридичними особами як добровільні пожертви, мають бути використані лише для здійснення статутних завдань.

6.3 У випадку припинення діяльності Ради Громадськості мікрорайону фінансові ресурси та майно передаються до міської ради.

6.4 Матеріальною основою діяльності Ради Громадськості мікрорайону може бути майно, що передається йому міською радою в оперативне управління, без права відчуження.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ГРОМАДСЬКОСТІ МІКРОРАЙОНУ

7.1 Діяльність Ради Громадськості мікрорайону може бути припинена:

- за рішенням суду, якщо ця діяльність порушує законодавство України;

- виконавчим комітетом шляхом скасування рішення про створення Ради Громадськості мікрорайону.

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Л.О.Похила

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"