офіційний сайт
міської ради
та її виконавчих органів


Яndex
 
Біла Церква - офіційний сайт  / Управління та відділи  / Управління економіки  / Відділ з питань охорони праці

Відділ з питань охорони праці

управління економіки Білоцерківської міської ради

вул.Павліченко, 14А

тел 5-79-23 , тел/факс 4-94-65

E-mail: bcekonomy@ukr.net

Начальник відділу – Лясковський Леонід Леонідович

Завідуючий сектором праці та трудових відносин – Грищенко Алла Миколаївна

Гол.спеціаліст сектору праці та трудових відносин – Асанова Тетяна Володимирівна

Відділ з питань охорони праці є структурним підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється за рішення міської ради, діє в складі управління економіки, підзвітний і підконтрольний міській раді, головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, і підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, Мінпраці України, розпорядженнями голови Київської обласної держадміністрації, рішеннями міської ради і виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, нормативними актами з питань охорони життя та здоров’я людей на виробництві, положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради та цим Положенням.

Основними функціями відділу є:

- здійснення реалізації державної політики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції;

- розроблення і виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква;

- проведення перевірок стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах міста, зупиняти роботу виробництва, дільниць, засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров`ю людей, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

- надання консультативної та методичної допомоги з питань реалiзацiї в місті деpжавної полiтики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції, якi є обов'яз¬ковими для пiдпpиємств, установ та оpганiзацiй мiста назалежно вiд їх пiдпоpядкування та фоpм власності;

- проведення перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності по питанням додержання законодавства про працю та по питанням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці;

- аналіз стану справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;

- сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги;

- забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснення реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- розроблення та виконання міської програми зайнятості населення; здійснення моніторингу з питань оплати праці;

- здійснення моніторингу з питань трудових ресурсів та ринку праці, створення нових робочих місць;

- прийом громадян, розгляд листів, заяв, скарг громадян і підприємств з питань додержання законодавства про працю.

Відділ організує:

- проведення навчання та перевірки знань посадових осіб підприємств міста, суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю, згідно вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- функціонування кабінету охорони праці виконавчого комітету міської ради;

- проведення “Дня спеціаліста” з керівниками служб охорони праці головних підприємств міста;

- згідно матеріалів спеціального розслідування розгляд обставин і причин нещасних випадків на виробництві і розробляє заходи щодо запобігання подібним випадкам, проводить оперативний облік страхових нещасних випадків, які скоїлись на підприємствах м. Біла Церква;

- надання звітів про хід виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква.

Відділ приймає участь в:

- роботі комісії з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків згідно Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

- роботі постійно діючої комісії міськвиконкому по перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств міста та суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю;

- роботі комісії з питань вирішення спорів при відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Біла Церква Київської області.

Відділ здійснює контроль за:

- організацією та проведенням навчального процесу з питань охорони праці учбовими закладами м. Біла Церква;

- дотриманням чинного законодавства на виробництві, нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

- відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;

- своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки посадових осіб, які виконують роботи підвищеної безпеки;

- забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

- використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

- терміном дії та наявністю атестації робочих місць, де є важкі і шкідливі умови праці;

- встановленням працівникам пільг, додаткових відпусток та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці;

- проходженням попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

© Білоцерківська міська рада, 2008. Розроблено фірмою "ІнтерСофт"